Allmänna anvisningar och rekommendationer

ANVISNINGAR OCH RESTRIKTIONER TILL FÖLJD AV DE NYA KORONARESTRIKTIONERNA FÖR SUL:S MEDLEMSFÖRENINGAR (uppdaterat 27.2.2021)

Kompletteringen gjordes för att det fortfarande är möjligt att epidemin accelererar och för att det har upptäckts en ny virusvariant i Finland. En spridning av virusvarianter kan leda till att epidemin accelererar.

Nivå 1

Den nuvarande restriktionsnivån kvarstår som miniminivå tills omfattningen av virusvarianternas utbredning och effekten av de åtgärder som vidtagits har utvärderats. Alla åtgärder som finns att tillgå i samhällsspridningsfasen har vidtagits fullt ut i områden med samhällsspridning.

Nivå 2

Om epidemin hotar att accelerera eller om en virusvariant hotar att sprida sig rekommenderas ett tidsbegränsat fullskaligt införande av åtgärderna för samhällsspridningsfasen i hela landet eller i angivna områden. Målet är en snabb och kraftig minskning av närkontakter. Åtgärder kan vidtas om virusvariantens spridning tilltar regionalt och kvantitativt så att det krävs omedelbara åtgärder. 

På nivå 2 kan också riksomfattande eller regionala tilläggsåtgärder vidtas. Övergång till nivå 2 förutsätter att statsrådet särskilt förordar det.

Nivå 3

Undantagstillstånd utlyses och nödvändiga begränsningar av den fria rörligheten införs utöver de åtgärder som gäller nivå 1–2. Detta är en extrem åtgärd som är motiverad endast när alla de åtgärdshelheter som beskrivs ovan har visat sig otillräckliga och det kan påvisas att epidemiläget medför ett omedelbart hot om att hälso- och sjukvårdens kapacitet överskrids eller när det av någon annan orsak är nödvändigt för att trygga befolkningens liv eller hälsa.

Regeringen beslutade om omedelbar övergång till nivå två i bekämpningen av coronaepidemin, har beredskap att utlysa undantagsförhållanden (25.2.2021)

De striktaste begränsningarna gäller i sju sjukvårdsdistrikt

Alla områden som befinner sig i samhällsspridningsfasen och olika myndigheter styrs till att ta i bruk alla åtgärder för samhällsspridningsfasen fullt ut, inklusive de nya befogenheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar:

 • omfattande rekommendation om distansarbete och om användning av munskydd
 • skydd av riskgrupper
 • distansundervisning vid högskolorna
 • begränsning av användningen av och stängning av offentliga utrymmen (rekommendationer och beslut)
 • avbrytande av hobbyverksamhet i grupp för vuxna (rekommendationer och beslut)
 • eventuella begränsningar av antalet passagerare i persontrafiken

Följande sju områden styrs till att införa striktare ytterligare åtgärder enligt nivå två i regeringens handlingsplan utöver de ovan nämnda åtgärder som redan införts:

 • Helsingfors och Nyland 
 • Egentliga Finland
 • Satakunta
 • Egentliga Tavastland
 • Vasa
 • Åland 
 • Lappland

De ytterligare åtgärderna är följande:

 • begränsning av sammankomster med fler än sex personer
 • undvikande av privata tillställningar med fler än sex personer
 • effektivare åtgärder i kommunerna och samkommunerna vid uppföljningen av karantän och isolering

Det rekommenderas att samma åtgärder och ytterligare åtgärder också införs i följande nio områden som befinner sig i accelerationsfasen:

 • Östra Savolax
 • Södra Karelen
 • Birkaland
 • Mellersta Finland
 • Päijänne-Tavastland
 • Länsi-Pohja
 • Norra Österbotten
 • Södra Österbotten
 • Kymmenedalen

Pressmeddelanden från regionförvaltningsverket

Alla Regionförvaltningens pressmeddelanden och regionala insturktioner hittar du här Pressmeddelanden – Regionförvaltningen

Sjukhusdistriktens infosidor

På sjukhusdistriktens sidor hittar du situtaionen, rekommendationer och begränsingar inom ditt eget område och din egen kommun.

Regionernas situation, rekommendationer och begränsningar

Olympiakommiténs allmänna instruktioner och för grenarnas toppidrott ( på finska)

Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun – Suomen Olympiakomitea