Sammandrag över information från Finlands Friidrottsförbund (SUL)

Finlands Friidrottsförbund hemsida

FINLANDS FRIIDROTTSFÖRBUND HAR UPPDATERAT SINA INSTRUKTIONER FÖR SÄKER TÄVLING UNDER CORONATIDEN

Man har tagit i beaktande de nya instruktionerna som myndigheterna har gett ang arrangemang av evenemang utomhus from 1.7. och hur instruktionerna ändrar till hösten.

Under alla aktiviteter skall tävlande, stödpersoner, instruktörer, tränare, tävlingsarrangörer och funktionärer följa de restriktioner för resor och sammankomster som utfärdats av regeringen https://valtioneuvosto.fi/sv samt instruktionerna från Institutet för hälsa och välfärd https://thl.fi/sv/ och reglerna från Regionförvaltningsverket http://www.avi.fi/sv/

Olympiska kommitténs riktlinjer för toppidrott: https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/15/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/

Allmänna instruktioner för sammankomster, med avstånds-och hygieninstruktioner bör följas ävenutanför tävlings-och träningsverksamhet. Riktlinjerna och rekommendationerna uppdateras med stöd av myndighetsbeslut.

1.7.-31.7.2020

Regeringen har uppdaterat sin linje ang. arrangerande av stora utomhusevenemang from 1. juli. Vid evenemang som anordnas utomhus på ett avgränsat område gäller ännu restriktionen på max 500m personer tom 31.7.2020.

Det tillåtna publikantalat kan ändå överskridas med vissa undantag. Vi d utomhusevenemang där man har flera avgränsade läkatrområden eller för publiken avgränsade områden, kan man via differentieringsarrangemang tillåta  en publik över 500 personer fr.o.m. 1.7. Detta förutsätter att man kan placera publiken på egna sittplatser och att det på det avgränasade läktarområdet eller på det avgränsade området finns max 500 personer. På varje område bör man kunna garantera säkerhetsavstånden och att man kan hålla den begränsade kundmängden och garantera att hygiendirektiven uppnås såsom det är sagt i de restriktioner som gäller from 1.6.2020.

Det skall finnas en klar säkerhteszon mellan de olika publikområdena. Det skall finnas egna rutter till och från området och egen service ( såsom servering och toaletter)  samt personal.  Social- och hälsoministeriet utfärdar ett styrdokument till regionförvaltningen innehållande det praktiska kring dessa arrangemang.

1.8.-30.8.2020

Regionförvaltningen har givit ut instruktioner för arrangemang av allmänna tillställningar och möten under augusti. Under 500 personers tillställningar är tillåtna. Över 500 personers tillställningar kan arrangeras om man följer instruktionerna som Institutionen för hälsa och -välfärd och Undervisnings- och kulturministeriet gett ut för att begränas koronasmitta. När restriktionerna lättar så ökar också arrangörens ansvar när det gäller att garantera evenemangets säkerhet.

Inomhus och på begränsade områden utomhus kan man ändå arrangera tillställningar för över 500 personer om man kan garantera säkerheten enligt de

Instruktioner som Institutionen för hälsa och välfärd och Undervisnings- och kulturministeriet den 14.5.2020 gett ut

Det är viktigt att sköta om hygienen mycket noggrant och att hålla 1-2 meters säkerhetsavstånd genom att begränsa antalet personer. För att kunna följa  upp eventuella smittkedjor bör arrangören i mån av möjlighet och i den mån lagen tillåter, ta upp namn på de som närvarar vid tillfället.

När man arrangerar tillställningar eller möten för över 500 personer har arrangören skyldighet att ansvara för att tillställningen kan arrangeras på ett för deltagarna säkert sätt. Därför bör arrangören eventuelt vidta differentioeringsarrangemang där man kan dela in publiken i olika avgränsade områden. Arrangören kan ordna indelningen, trafiken mellan områdena och publikantalet inom det tillåtna antalet på området, enligt eget övervägande på så sätt att arrangemangen möjliggör att följa IHL:s och SHM:s direktiv.

Det kan behöva ordnas egna rutter till och från området och egen service ( såsom servering och toaletter)  samt personal till de avgränsade områdena.

Genom att begräna antalet personer och genom att undvika blandning av olika grupper så kan man minimera antalet smittade ifall man skulle konstatera visussmitta bland deltagarna.

1.9.2020-

Statsrådets rekommendationer gäller liksom i augusti. Regionförvaltningen kommer med nya direktiv under augusti månad.

Fr.o.m. 1.10.2020  kan slopas ifall epidemiläget tillåter det

Minneslista för arrangören https://www.yleisurheilu.fi/wp-content/uploads/2020/05/Finlands-Friidrottsf%C3%B6rbunds-instruktioner-f%C3%B6r-s%C3%A4ker-tr%C3%A4ning-under-Coronatiden.pdf

FINLANDS FRIIDROTTSFÖRBUNDS INSTRUKTIONER FÖR SÄKER TRÄNING UNDER CORONATIDEN

Det är igen möjligt att arrangera friidrottstävlingar from 1.6. Finlands Friidrottsförbund ( SUL) har samlat infomation till en minneslista för arrangörerna i dokumentet ”Finlands Friidrottsförbunds instruktioner för säkert träning under coronatiden” som kan printas ut på svenska : Finlands Friidrottsförbunds instruktioner för säker träning under Coronatiden och på finska: : SUL_korona-ajan_kilpailuohjeet

Det är möjligt att under specialarrangemang i begränsade utrymmen utomhus att från 1.6 arrangera evenmang för max 500 personer. Specialarrangemang betyder att man garanterar säkerheten för alla genom att begränsa mängden människor på samma plats och genom att hålla säskerhetsavstånd och informera om hygienbestämmelserna.

Om idrottare och funktionärer hålls separerade från resten av publiken så räknas de inte in i deltagarantalet i evenemanget. Andra funktionärer ( tex kioskförsäljare, biljettförsäljare, ordningsvakter ) som rör sig på samma område eller som är i kontakt med publiken räknas med i deltagarantalet.

Arrangören bör säkerställa att publiken håller säkerhetsavstånden och grupperna hålls isär före, under och efter tävlingen.

Arrangören bör vara uppmärksam på alla säkerhetsföreskrifter som coronavirusepidemin orsakar och skriva upp åtgärderna noggrant i dokumentet.

Mer information till arrangören hittar man HÄR

Genom att gemensamt följa reglerna, begränsningarna, instrukionerna och rekommendationerna kan vi bygga en trygg tävlingsmiljö. Låt os gemensamt bära ansvaret så att alla kan känna sig trygga.

Minneslista till tävlingsarrangören

INSTRUKTIONER OCH REKOMMENDATIONER TILL MEDLEMSFÖRENINGAR I FINSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET FÖR BEGRÄNSANDE AV SPRIDNINGEN AV CORONAVIRUSSMITTA

Detta är Finlands Friidrottsförbunds instruktioner och rekommendationer till föreningarna när det gäller försommarens tränings- och tävlingsverksamhet.

Under alla aktiviteter skall tävlande, stödpersoner, instruktörer, tränare, tävlingsarrangörer och funktionärer följa de restriktioner för resor och sammankomster som utfärdats av Statsrådet samt instruktionerna från Institutet för hälsa och välfärd och reglerna från Regionförvaltningsverket samt Olympiska kommitténs riktlinjer för toppidrott.

Allmänna instruktioner för sammankomster, med avstånds-och hygieninstruktioner bör följas även utanför tävlings-och träningsverksamhet. Riktlinjerna och rekommendationerna uppdateras med stöd av myndighetsbeslut.

Tiden 6-31.5.2020

Fram till 31.5.2020 skall föreningarnas träningsaktiviteter ordnas på utomhusidrottsplatser, undvikande av nära kontakter. Träningar skall ordnas i grupper med max10 personer. På en stor idrottsplan kan högst 30 personer uppdelade i grupper om tio ordnas så att ingen närkontakt uppstår. Andra öppna evenemang för mer än 10 personer får inte hållas före 31.5.2020.

I träningsverksamhet skall följande beaktas

• Träningen genomförs med beaktande av max gruppstorlek om 10 personer.

• Följande instruktioner följs under träningsverksamheten

 • Deltai träningen endast om du är helt frisk och symptomfri.
 • Renlighet samt tvätt av händerna bör skötas innan träningen inleds.Handdesinficering rekommenderas finnas tillgängligt under träning.
 • Olika träningstider för träningsgrupperna.
 • Vid toalettbesök tvättas händerna före och efter besöket.
 • Klädförvaringsskåp på idrottsplan används inte.
 • Ordna träningarna utomhus. Använd de olika träningsplatserna mångsidigt och dela in i små träningsgrupper, på idrottsplan, i terrängen utanför idrottsplan, och på andra lämpliga träningsplatser.
 • Använd dina egna träningsredskap eller se till att redskapen desinficeras.
 • Samma tränare för samma grupp under hela träningen.
 • Följ hygieninstruktionerna (handtvätt, hostning, nysning, egna dricksflaskor och handdukar), avstånd och användning av egen utrustning.oUppmuntra till egna träningar utanför gruppträningar.
 • Ordna distansträningar och använd färdigt träningsmaterial.
 • Se till att tvätta händerna efter träningen.
 • För allas säkerhet delas ansvaret
1.6.2020->

Enligt regionförvaltningsverkens beslut den 19.5 är offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med under 50 personer tillåtna från 1 juni. Begränsningen är i kraft till den 30.6 och ny bedömning görs före slutet av juni månad.

I träningsverksamhet skall följande beaktas

 • Träningen genomförs med beaktande av max gruppstorlek om 50 personer
 • Följande instruktioner följs under träningsverksamheten
 • Deltag i träningen endast om du är helt frisk och symptomfri.
 • Renlighet samt tvätt av händerna innan träningen inleds bör skötas. Handdesinficering rekommenderas finnas tillgängligt under träning.
 • Olika träningstider för träningsgrupperna.
 • Vid toalettbesök tvättas händerna före och efter besöket.
 • Klädförvaringsskåp på idrottsplan används inte.
 • Ordna träningarna utomhus. Använd de olika träningsplatserna mångsidigt och anvisa grupperna till olika delar av idrottsplan, till terrängen utanför idrottsplan, och till andra lämpliga träningsplatser.Använd egna träningsredskap eller se till att redskapen desinficeras.
 • Samma tränare har samma grupp under hela träningen.
 • Följ hygieninstruktionerna (handtvätt, hostning, nysning, egna dricksflaskor och handdukar), avstånd och användning av egen utrustning.oUppmuntra till egna träningar utanför gruppträningar.oSe till att tvätta händerna efter träningen.
 • För allas säkerhet delas ansvaret.

Offentliga evenemang och allmänna möten, med mer än 50 personer menhögst 500 personer inomhus och i avgränsade utomhusområden, kan organiseras med specialarrangemang för säkerställande av deltagarnassäkerhet genom begränsning av deltagarantal, säkerhetsavstånd och hygieninstruktioner. Regionförvaltningsverken har beslutat att de riktlinjer som utfärdats av Institutet för hälsa och välfärd och Ministeriet för utbildning och kultur den 14 maj 2020 måste följas vid evenemang för 50-500 personer.

Arrangörer av evenemang och aktiviteter bör utarbeta sina egna mer specifika rekommendationer för varje situation, aktivitet eller evenemang med hänsyn till antalet deltagare, tidsscheman och arenalayout. Statsrådets riktlinjer för evenemang med max 500 personer gäller till 30 juli 2020 (AVI: s förbud fram till 30 juni 2020). Deltagarbegränsningen kommer att omprövas i slutet av juni.

I alla situationer måste viktigheten av att riktlinjerna följs betonas och att särskild uppmärksamhet på riskgrupper beaktas. I tävlingsverksamhet skall följande beaktas

Med beaktande av deltagarbegränsningar och följande instruktioner kan arrangeringav tävlingar starta.

 • Begränsat grenutbud
 • Planera grenprogrammet med antal grenar och åldersklasser noggrant. Beakta antalet funktionärer.
 • Differentierat tidsschema
 • De olika åldersklasserna tävlar på olika tider, t.ex. kl.17-18, följande åldersklass kl.18.15–19.15 osv.
 • Dela upp tävlingen på flera kvällar/dagar (med tydlig paus mellan tävlingarna).
 • Ordna tävlingar samtidigt på olika arenor.
 • Tomma läktare eller begränsat antal åskådare (säkerhetsavstånd).

Övriga instruktioner för arrangerande av tävling

 • Arrangören informerar i tävlingsinbjudan om begränsningar och säkerhetsarrangemang.
 • Arrangören övervakar att begränsningarna följs.
 • Arrangören instruerar funktionärerna på förhand att fungera enligt rekommendationer och beslut.
 • Funktionärer som hanterar kastredskap, tävlingsredskap och verktyg (kastredskap, spadar, räfsor och dyl., ribbor, ställningar osv.), skall använda handskar.
 • Arrangören ansvarar för att handdesinficeringsmöjlighet finns på alla kastplatser samt på andra ställen där redskap används.
 • Rekommenderas att personer som hör till riskgrupper inte deltar i arrangemanget.
 • Instruktioner till tävlande
  • Delta i tävlingen endast om du är helt frisk och symptomfri.
  • Bekanta dig noggrant med arrangörens säkerhetsinstruktion.
  • Tvätta och klä dig hemma. Arenans omklädningsrum är inte i användning.
  • Vid toalettbesök tvättas händerna före och efter besöket.
  • Följ hygieninstruktionerna (handtvätt, hostning, nysning, egna dricksflaskor och handdukar), avstånd och användning av egen utrustning.
  • Tvätta händerna före och efter tävlingen.
  • Sköt handhygienen före och efter utförd kastprestation.I kastgrenar sköts rengöring av redskapen enligt möjlighet.
 • Instruktioner till deltagare (funktionärer, publik, övriga)
  • Kom till tävlingen endast om du är helt frisk och symptomfri.
  • Du bör inte delta i sammankomst om du har symptom som tyder på sjukdom.
 • Riskgrupper
  • Det rekommenderasatt de som hör till en riskgrupp inte deltar.Om deltagande är nödvändigt, bör säkerhetsavstånd och hygienrekommendationer följas.
 • Fysiska kontakter
  • För undvikande av nära kontakter måste möjligheten att bibehålla säkerhetsavstånd säkras: antalet personer måste begränsas så att minst 1-2 meters säkerhetsavstånd mellan personer kan hållas.
  • I situationer där det kan uppstå köer, bör deltagarnapåminnas hålla, och att hjälpa till att upprätthålla säkerhetsavstånd. Upprätthållande av säkerhetsavstånd kan till exempel säkerställas genom tillräckligt antal övervakningspersonal, distansmärkning och genom att förebygga långa köer genom planering av deltagarnas ankomsttider och rutter
 • Hand-och hostningshygien
  • Använd handdesinficering då du går in inomhus eller till ett begränsat utomhusområde. Handdesinficering bör finnas lätt tillgängligt.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten alltid innan du äter och alltid efter nysningar eller hosta eller när dina händer är synligt smutsiga. Torka händerna med engångs pappershandduk. Om handtvätt inte är möjligt, använd handrengöringsmedel.
  • Vid nysning eller hosta hållen engångsnäsduk framför munnen. Kasta denna omedelbart efter användning. Om en näsduk inte finns tillgänglig ska du skydda munnen med armbågen. Tvätta genast dina händer efteråt.
 • Städning
  • Torka av kontaktytor som dörrhandtag, armstöd, bord och bordsskivor, ljusströmbrytare och kranar. I en miljö med stort antal besökare, som toaletter, rekommenderas rengöring så ofta som möjligt.
  • Användning av delade datorer och terminaler eller annan utrustning bör undvikas eller så bör de alltid rengöras mellan användare.Åtgärd för att förhindra och begränsa coronavirusinfektion

För att underlätta spårning av infektion bör arrangören, om möjligt, ha information om de personer som deltar i evenemanget.

Genom att undvika blandning mellan olika grupper kan antalet exponerade individer minskas om en coronavirusinfekterad skulle upptäckas bland deltagarna.

Genom att följa reglerna, begränsningarna, riktlinjerna och rekommendationerna kan vi tillsammans ha en säker tränings-och tävlingsmiljö.

Helsingfors20.5.2020

Finlands Friidrottsförbund r.f.

Ohjeet suomeksi

7.5 HARRI AALTOS KOLUMN
Bild: SUL https://www.yleisurheilu.fi/wp-content/uploads/2020/05/2019-08-04_KK_day4_487.jpg

Fritt översatt till svenska av Petra/ SFI.

Kolumnen på finska hittar ni HÄR

Enligt beslut från Statsrådet får vi möjlighet att starta upp mer tränings- och tävlingsverksamhet och starta tävlingssäsongen i början av juni. Detta är såklart en glad nyhet för alla som verkar inom idrottsrörelsen. Barnen får igen röra på sig tillsammans och idrottarna får tävla och föreningarna fortsätta sin verksamhet.

De nya riktlinjerna påverkar dock inte situationen i maj månad. I föreningarna arrangeras ännu träningsverksamheten till slutet av maj utan närkontakt på idrottsplatserna i under 10 personers grupper. Tävlingar eller andra öppna över 10 personers offentliga tillställningar för inte heller arrangeras före 31.5.2020.

Det är ändå mycket viktigt att fortsätta eller senast nu starta upp träningen i mindre grupper. Inget ersätter träningar som leds av tränare och ledare och därför så är det skäl att genomföra dessa med god kvalitet.

Dags att sätta hjulen i rullning

Vi har som mål att gå ut med direktiv för juni månad redan efter Finlands Idrottsförbunds Styrelses möte på onsdag, men en tolkning av statsrådets linjedragning är ännu under behandling och enligt de uppgifter vi nu ar så kommer förvaltningens tolkningar tidigast i början av vecka 20. Vi väntar på dessa och sedan kommer vi ut med egna direktiv.

Det är ändå viktigt att sätta hjulen i rullning redan nu. Fr.o.m. juni kan man samlas i 50 personers grupper och enligt statsrådets beslut kan det finnas möjlighet att samlas för över 50 personer i t.ex. tävlingar utomhus om man har ett begränsat utrymme där man kontrollerar verksamheten så den är trygg för alla.. Det lönar sig utan vidare att redan fundera på tidpunkter för tävlingar, preliminära grenutbud och uppdelade åldersklasser och uppdatera planerna när det kommer klarare linjedragningar .

Vi inleder också TV-sändningarna i juni efter midsommar fram till september och friidrotten kommer att synas varje vecka i Yle:s kanaler. Det finns olika tävlingar i kalendern och vi gör ännu finjusteringar när det gäller grenutbudet osv. så att vi kan genomföra tävlingarna enligt myndigheternas rekommendationer.

Finlands Friidrottsförbunds SUL: s rekommendationer tom 31.05.2020 gällande verksamheten i medlemsföreningarna:

– I träningsverksamheten beaktas restriktionerna som gäller för folksamlingar ( 10 pers)

–Detta bör tas i beaktande när man arrangerar träningsverksamhet:

 • Man deltar endast i träningar om man är frisk
 • Man tvättar händerna före man deltar i träningar och sköter sin hygien. vi rekommenderar att man tillhandahåller handdesinfektionsmedel vid träningstillfällena
 • Man delar upp täningsgrupperna i mindre grupper på olika träningstider och använder inga omklädningsutrymmen.
 • Vi verkar utomhus. Vi undviker närkontak och håller säkert avstånd till varandra.
 • Vi använder träningsplatserna mångsidigt och delar upp smågrupperna på olika ställen på planen, i terrängen och på andra ställen som lämpar sig för träning. Vi använder egna redskap och sköter om desinficeringen av redskapen.
 • Vi tränar i samma smågrupper i ledning av samma ledare/tränare
 • Vi tar i beaktande hygienen ( hosta i ärmen, egna dricksflaskor) avstånden och egna redskap
 • Vi uppmuntrar till egen träning utanför de arrangerade träningarna i linje med det som era tränare och ledare planerat.
 • Vi arrangerar träning på distans och använder det material som finns tillgängligt.
 • Vi ser till att man tvättar händerna efter träning
 • Vi ombesörjer ett gemensamt ansvar för allas trygghet

Jag önskar er alla framgång i att starta upp verksamheten igen. Var noggranna , ta i beaktande rekommendationerna och planera framtiden. Vi har igen möjlighet att tillsammans få till en fantastisk friidrottssommar.

Harri Aalto

Verksamhetsledare

Finlands Friidrottsförbund

7.5 Nordiska Mästerskapen för 19- och 22 – åringar inhiberade

De nordiska mästerskapen för 19- o ch 22 -åringar inhiberas pga coronavirus epidemin. De nordiska och baltiska mästerskapen för 22-åringar som skulle arrangeras i Aalborg, Danmark den 1.-2.8 inhiberas liksom 19-åringarnas Fyrlandskamp 8.-9.8 i Söderhamn, Sverige.

” Tävlingarna inhiberas i samförstånd med de Nordiska friidrottsförbunden. Det görs ett separat beslut för Nordiska mästerskapen i terränglöpning i augusti, säger Finlands Idrottsförbunds tävlingschef Mika Muukka.

Ursprunglig nyhet på finska

11.5 Föreningsinfo från SUL 7.5

Hela brevet på finska hittar ni HÄR

6.5.2020 Friidrottens televiserade sändningar inleds i juni
Bild: SUL

De inhemska friidrottstävlingar som YLE televiserar är förutom Kaleva Spelen och Sverigekampen, Paavo Nurmi Gaems, fyra stycken Motonet GP-deltävlingar, två andra tematävlingar, Helsingfors Stjärntävling samt stafett-FM och terräng-FM. Friidrottsförbundet informerade om detta under onsdagskvällen efter att man i styrelsen hade behandlat tävlingsarrangemangen på nytt, enligt de nya direktiven som gavs av regeringen under måndagen ( 4.5)

” Vi utgår från att man följer de myndighetsdirektiv som gäller, när det gäller tävlingsarrangemangen” säger styrelsens ordförande Sami Itani. Nu väntar man i Friidrottsförbundet på mer konkreta direktiv från Regionförvaltningen tex. när det gäller publik, och efter det görs det upp en plan för tävlingsarrangemangen inom friidrott.

Det kommer att arrangeras televiserade tematävlingar i slutet av juni och juli, där det endast är få grenar med. Tävlingarna är sträcker sig över en eller två dagar och kan arrangeras på flera orter tex Helsingfors eller Tammerfors . Detta är ett helt ny koncept som kommer att lanseras.

Läs hela artikel på finska på SUL:s hemsidor : ” Yleisurheilun tv-kilpailut käyntiin kesäkuussa, Kuortane Games elokuussa”

Televiserade tävlingar sommaren 2020

pe–la 26.–27.6. Teemakisat

ke 8.7. GP-kilpailu, Jyväskylä

ke 15.7. GP-kilpailu, Lahti

ke–to 22.–23.7. Teemakisat

la 1.8. GP-kilpailu, Kuortane

ke 5.8. GP-kilpailu, Espoo

ti 11.8. Paavo Nurmi Games, Turku

to–su 13.–16.8. Kalevan kisat, Turku

ke 26.8. Tähtikisat, Helsinki

la-su 4.–5.9. Suomi–Ruotsi-ottelu, Tampere

la–su 12.–13.9. SM-viestit, Kotka

su 27.9. SM-maastot, Kurikka

Kategorier:
Allmänt Friidrott